Dne 4.4.2016 byl portál strategieholesov.cz oceněn prvním místem v celostátním kole prestižní soutěže Zlatý Erb 2016 v kategorii nejlepší elektronická služba.

Jednání FV 18.2.2015

23.2.2015, Koplík Martin

 

Dne 18.2.2015 proběhlo druhé jednání finančního výboru.

 

Přítomni:


Program:

 

Jednání finančního výboru zahájil předseda výboru Ing. Koplík. Seznámil členy výboru s programem jednání.

 

Ad. 1. S návrhem rozpočtového opatření č. 1 seznámil členy výboru vedoucí finančního výboru Ing. Leško. Předložený návrh rozpočtového opatření předpokládá zvýšení příjmů o 1.936 tis. Kč, výdajů o 6.336 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno financováním ve výši 4.400 tis. Kč. V příjmové části se zvyšují vlastní nedaňové příjmy o 1.740 tis. Kč (odvody z odpisů PO) a přiznanou dotaci na výkon pěstounské péče o 196 tis. Kč. Mimo účelově dané dotační prostředky se do výdajové části rozpočtu zařazují prostředky na spoluúčast k připravované dotaci na zateplení domů, na neuznatelné náklady k dotaci na humanizaci CpS, na oplocení zámecké obory, na dovybavení nově pořízeného auta hasičů, dále na připomenutí 10. výročí odkoupení zámku do vlastnictví města a 70. výročí osvobození Holešova. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny převody drobných investic osadních výborů a zůstatek dotace SMO z předchozího roku. Nutno bylo uhradit sankci Finančnímu úřadu za porušení rozpočtové kázně při výběrovém řízení administrátora dotace akce technologické centrum a za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené pro Úřad práce. V diskusi Ing. Leško blíže vysvětlil členům výboru důvody sankce finančního úřadu, kdy byly v rámci poptávkového řízení osloveny 3 firmy, 1 firma nabídku nepodala, a proto se vybíralo pouze ze dvou. Odpovědnost za sankci nebyla vyvozena, protože odpovědní pracovníci již nejsou zaměstnanci města. Dále se diskutovalo o výši neuznatelných nákladů humanizace CpS a principu odvodů z odpisů majetku příspěvkových organizací. Členové výboru se dotazovali na připravované výstavy k výročí zámku a osvobození, p. starosta nastínil, že v případě zámku se jedná především o vydání brožury o zámku, která vzejde z podzimního semináře odborníků – historiků, v případě výročí osvobození by se jednalo o příspěvek na velkou výstavu pořádanou Muzeem. Diskutovalo se o významnosti akcí a o možnosti raději použít finanční prostředky na opravu zámku. Vysvětleno bylo také oplocení zámecké oboru pro zabránění vjezdu vandalů auty do obory. Hledají se i jiná řešení jako rozmístění betonových jehlanů či ležících stromů. Částka je navržena jako výhledová pro případ, že by bylo nutno postavit plot.
Ing. Leško dále seznámil členy výboru s navrženým rozdělením fondu kultury, sportu a vzdělávání, s podanými žádostmi o dotace a připravovanými investicemi a jejich možném financování.
Po diskusi a hlasování (5 pro, 2 proti) bylo finančním výborem Zastupitelstvu města Holešova doporučeno navržení rozpočtové opatření schválit.

 

Ad. 2. Předseda výboru vyzval přítomné členy k přednesení návrhů na kontrolní činnost. Navrženy byly kontroly městské policie a výběrová řízení u této složky, kontrola akce revitalizace ulic (Sušilova, Havlíčkova), financování Holešovska, rozpočet MKS a financování akcí města, struktura nájmů bytových a nebytových prostor, prodej zbytného majetku a cenové návrhy, přijímání darů ve školách, průběžné čerpání fondů, financování sportovišť a správy majetku města, akce milion, kontrola výběrového řízení a následné fakturace z výběru dodavatelských faktur za rok 2014.

 

Pro I. pololetí byly vybrány kontroly:

Předseda výboru prověří součinnost kontrol s kontrolním výborem a plán bude předán ke schválení zastupitelstvu města. Po diskusi a hlasování (7 pro) finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Holešova schválit Plán kontrolní činnosti finančního výboru dle předloženého návrhu.

 

Ad. 3. Ing. Koplík představil členům výboru připravovaný portál strategieHolešov.cz, kde se mohou zástupci města i obyvatelé po zaregistrování přihlásit do diskuzního fóra k připravovaným investicím, přidávat vlastní náměty drobných (do 200 tis. Kč) či větších investic (nad 200 tis. Kč), fotografie, články. Dále mohou hodnotit probíhající investice. Portál bude prezentován i na jednání Zastupitelstva města.

 

Ad. 4. V diskusi se Ing. Veverka dotazoval na změnu organizačního řádu platnou od 1.1.2015, kdy vznikl odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, který má 3 oddělení – bývalé odbory. Pan starosta sdělil, že odbor byl vytvořen pro sjednocení stanovisek v těchto oblastech.

 

Další jednání finančního výboru se uskuteční ve středu 22.4.2015 v 17,00 hod.

 

V Holešově dne 18.2.2015

Zapsala: Ilona Kupková

Usnesení z jednání FV ze dne 18.2.2015 zde.

 

 

Zpět


Zaregistrujte se

Podílejte se na rozvoji Holešova. Registrovaní uživatelé publikují články, přidávají imvestiční akce a náměty, učastní se online diskuzí a jsou informováni o novinkách na webu.


Registrovat