Dne 4.4.2016 byl portál strategieholesov.cz oceněn prvním místem v celostátním kole prestižní soutěže Zlatý Erb 2016 v kategorii nejlepší elektronická služba.

Jednání FV 16.12.2014

18.2.2015, Koplík Martin

 

Dne 16.12.2015 proběhlo první jednání nově sestaveného finančního výboru.

 

Přítomni:


Program:


Jednání finančního výboru zahájil předseda výboru Ing. Koplík. Seznámil členy výboru s programem jednání. Program byl hlasováním přijat (6 pro, v době hlasování přítomno 6 členů výboru).

 

Ad 1. Jelikož se jednalo o první zasedání nově zvoleného výboru, vyzval předseda výboru jednotlivé členy ke krátkému představení včetně profesní činnosti.

 

Ad 2. Členy výboru byl projednán Jednací řád výborů Zastupitelstva města Holešova. Ing. Koplík navrhl rozšířit článek II. bod 6 o možnost účastnit se jednání výboru předsedům ostatních výborů. Naopak Ing. Veverka právo starosty a místostarostů účastnit se jednání dle jejich uvážení považuje za popření principu autonomie výborů. Předmětem zájmu a kontroly výborů mohou být i právní úkony činěné starostou a místostarosty, jejich účast na jednání výboru tak může být kontraproduktivní. Názor Ing. Veverky podpořil i Ing. Karhan. Pozměňující návrh Ing. Koplíka hlasováním nebyl přijat (pro 3), návrh účasti starosty a místostarostů na jednání výborů byl hlasováním přijat (5 pro, 2 proti). Poté p. Svoboda přednesl návrh rozšířit právo zastupitelů účastnit se jednání výborů, který byl hlasování přijat (6 pro, 1 proti). Dále se diskutovalo o mlčenlivosti členů výboru o poznatcích zjištěných při kontrolách, a zda je nutno mít v jednacím řádu ustanovení, která jsou dané zákonem. Po diskusi a hlasování finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Holešova schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva města Holešova v upraveném návrhu (5 pro, 2 se zdrželi).

 

Ad. 3. S návrhem rozpočtového opatření č. 7 seznámil členy výboru vedoucí finančního výboru Ing. Leško. Předložený návrh rozpočtového opatření předpokládá zvýšení příjmů o 35.037 tis. Kč, výdajů o 29.037 tis. Kč, saldo příjmů a výdajů je vyrovnáno financováním ve výši 6.000 tis. Kč. V příjmové části se zvyšují daňové příjmy o 10.600 tis. Kč, kapitálové příjmy o 5.300 tis. Kč a přiznané dotace o 18.876 tis. Kč. Mimo účelově dané dotační prostředky se ve výdajové části rozpočtu snižují plánované spoluúčasti k dotacím ve výši 9.816 tis. Kč, a to z důvodů změny procentní výše spoluúčasti (z 30 % na 15 %) a z důvodů převodu zahájení dotačních akcí do dalšího roku. Uspořené prostředky a zvýšené příjmy jsou zařazeny do rezervy města. V diskusi se členové výboru dotazovali na zvýšení DPH a výtěžku z provozu loterií, na neuznatelné náklady k dotaci u akce Revitalizace ulic v Holešově. Dotazy byly zodpovězeny na místě samém. Po diskusi a hlasování (6 pro, 1 proti) finanční výbor doporučuje zastupitelstvu změnu rozpočtu schválit.

 

Ad. 4. S návrhem rozpočtu na rok 2015 seznámil členy výboru opět Ing. Leško, vedoucí odboru finančního. Příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši 187.159 tis. Kč, výdaje ve výši 188.523 tis. Kč, rozdíl je vyrovnán financováním ve výši 1.364 tis. Kč, což je rozdíl mezi předpokládaným zůstatkem financí z roku 2014 a splátkami úvěrů v roce 2015. Ing. Leško podrobně vysvětlil všechny ukazatele rozpočtu pro rok 2015. V diskusi se členové výboru dotazovali na důvody snížení výběru pokut městské policie a příjmů z reklamy Holešovska v porovnání s předchozími lety, dále na zřízení a náplň organizační složky ORJ 63 správa majetku města, navýšení výdajů složky pomocná hospodářská správa, provozu pultu centrální ochrany, podrobnější rozpis částky na provoz IT oddělení, napojení vrtu na technologii koupaliště atd. Některé dotazy byly zodpovězeny na místě, jiné potřebují podrobné vysvětlení. Těmi se bude finanční výbor dále zabývat ve své činnosti. Ing. Veverka doporučil, aby se zastupitelstvo zabývalo zvýšením koeficientu daně z nemovitosti, což by přineslo do rozpočtu města další finance bez zvýšení dalších nákladů. Občanům města by toto zvýšení bylo možné refundovat ve formě možného snížení jiných poplatků. Po diskusi a hlasování finanční výbor doporučil zastupitelstvu rozpočet na rok 2015 schválit (6 pro, 1 proti).

 

Ad. 5. Pro střednědobé plánování je sestaven rozpočtový výhled, který slouží dále jako pomocný materiál při sestavování rozpočtů. Obsahuje pravidelně se opakující příjmy a výdaje a dlouhodobě uzavřené smluvní vztahy. Se sestaveným rozpočtovým výhledem seznámil členy výboru Ing. Leško. Výhled na roky 2015 – 2017 obsahuje také zvažované prodeje majetku, úspěšnost při získávání dotací v minulých letech, vývoj stavu obyvatel. Ing. Veverka upozornil na nedořešenou otázku prodeje práv k akciím VaKu Kroměříž a.s. a doporučil tvořit rezervy pro případ, kdy by se rozhodlo, že tyto zůstanou ve vlastnictví města i nadále. Tento návrh byl členy výboru podpořen a bylo doporučeno zastupitelstvu se otázkou vytváření rezerv zabývat. Po diskusi a hlasování bylo doporučeno zastupitelstvu rozpočtový výhled na roky 2015-2017 schválit.

 

Ad. 6. Pan předseda výboru Ing. Koplík vyzval členy k podávání návrhu a námětů pro sestavení plánu práce a kontrolní činnosti finančního výboru. Navrhl se zabývat analýzou variant vydávání periodika Holešovsko, otázkou pronájmu sportovišť a účelností ORJ 63. Ing. Karhan navrhl analýzu výběru pokut městské policie, jejich srovnání a další výhled, dále kontrolu zakázky modernizace pultu centrální ochrany, kontrolu akce Revitalizace ulic v Holešově. Další náměty je možno zaslat jednatelce emailem do konce kalendářního roku.

 

Ad. 7 Jednání finančního výboru byla stanovena na středu 5 dní před jednáním zastupitelstva, a to 18.2., 22.4. a 17.6. vždy v 17,00 hod.


Jednání finančního výboru se účastnil starosta města Mgr. Seifert. Ten se zajímal o stanovisko finančního výboru k navýšení příspěvku na dopravní obslužnost Zlínského kraje o 15 Kč na celkových 100 Kč na jednoho obyvatele a rok. Z diskuse vyplynulo, že městu nebyly předloženy žádné konkrétní materiály, které prokazují nutnost navýšení tohoto příspěvku. Finanční výbor proto doporučuje zastupitelstvu neschválit navýšení příspěvku na dopravní obslužnost a požadovat rozbor nákladů na dopravní obslužnost po Zlínském kraji.

 

V Holešově dne 16.12.2014

Zapsala: Ilona Kupková

Usnesení z jednání FV ze dne 16.12.2014 zde.

 

 

Zpět


Zaregistrujte se

Podílejte se na rozvoji Holešova. Registrovaní uživatelé publikují články, přidávají imvestiční akce a náměty, učastní se online diskuzí a jsou informováni o novinkách na webu.


Registrovat